Regulamin sklepu internetowego Cashify.gold – obowiązujący od 27.03.2023 r.

§ 1. Definicje

Użyte w tym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
Interior Capital – Interior Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-676), przy ulicy Sokolniczej 7/17 lok. 6, NIP: 8971863222, REGON: 382390433, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000767986, kapitał zakładowy 50.000 zł.

Z Interior Capital można się skontaktować w następujący sposób:
mailem na adres: biuro@interiorcapital.pl;
telefonicznie pod numerem: + 48 537 882 115;
pisemnie na adres siedziby;
w inny sposób wskazany na stronie cashify.gold.

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Interior Capital znajdujący się pod adresem https://cashify.gold, za pomocą którego Klient może nabyć oferowane Produkty. Informacje o funkcjonalnościach Sklepu oraz technicznych środkach jego ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Sklepu, o których Interior Capital wie lub powinien wiedzieć, znajdują się pod adresem: cashify.gold.

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający warunki korzystania ze Sklepu i prowadzonej za jego pośrednictwem sprzedaży Produktów.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa AML – ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .

Prawo Dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz.U.2022 poz. 309 t.j.) wraz z późniejszymi zmianami.

Wartości Dewizowe – zagraniczne środki płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platyna dewizowa, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8) Prawa Dewizowego.

Złoto Dewizowe – złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13) Prawa Dewizowego.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Produkt i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Produktów w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Interior Capital w Sklepie, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.

Produkt – wszystkie towary prezentowane w Sklepie oferowane przez Interior Capital do sprzedaży. Produkty oferowane przez Interior Capital stanowią Wartości Dewizowe.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zawierana poprzez Sklep pomiędzy Interior Capital a Klientem na odległość .

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów oraz działalności prowadzonej przez Interior Capital na odległość za pośrednictwem Sklepu, a w szczególności określa sposób składania Zamówień, dostawy zamówionych Produktów, dokonywania płatności przez Klienta, odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Interior Capital oraz na stronie Sklepu w zakładce: Regulamin.

Interior Capital zastrzega, iż wszystkie rozwiązania, treści, grafiki oraz dane są własnością Interior Capital, a także surowo zabronione jest wszelkie rozpowszechnianie i kopiowanie jakichkolwiek treści sklepu bez wyraźnej uprzedniej zgody Interior Capital udzielonej w formie pisemnej bądź elektronicznej.

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Towary prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Użytkownika, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu. Założenie Konta.

Rejestracja Użytkownika następuje poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego w Sklepie pod adresem https://cashify.gold.

Dane niezbędne do założenia Konta to: nazwa użytkownika (login), adres mailowy, oraz hasło.

Po rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do swojego konta w Sklepie, co jest dobrowolne i bezpłatne.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik może posiadać jedno Konto.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Interior Capital, zawartymi w polityce prywatności.

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej prośbę o potwierdzenie Rejestracji. W celu potwierdzenia Klient powinien postępować zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie, każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

W celu usunięcia Konta Klienta, Klient ma obowiązek wysłać z adresu poczty elektronicznej użytego podczas Rejestracji wiadomość z prośbą o usunięcie Konta na adres biuro@cashify.gold.

Interior Capital uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

Zabronione jest udostępnianie danych do swojego Konta osobom trzecim. Interior Capital nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia danych osobom trzecim przez Klienta.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Interior Capital oraz osób trzecich.

§ 4. Zamówienia

Interior Capital przyjmuje Zamówienia poprzez stronę https://cashify.gold przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ewentualnych przerw technicznych.

Sklep daje Użytkownikowi bezpłatną możliwość przeglądania Produktów dostępnych w ofercie Interior Capital.

W przypadku, w którym Użytkownik będzie zainteresowany kupnem danego Produktu, może sfinalizować zakup przy pomocy przycisku „Dodaj do koszyka”, który przeniesie go do koszyka Sklepu.

W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia udostępniony w Sklepie. Do złożenia Zamówienia jest konieczne zalogowanie się na Konto Klienta.

W formularzu Zamówienia należy podać informacje niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności wskazać dane dotyczące sposobu płatności, adres dostawy oraz sposobu dostawy, a także inne dane oznaczone jako obowiązkowe.

Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.

Aby zakończyć składanie Zamówienia i wysłać formularz, należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas Rejestracji.

Złożenie Zamówienia przez Klienta (nawet jeżeli Klient jednocześnie je opłacił) jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta w stosunku do Interior Capital oferty nabycia danego Produktu.

Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta pomiędzy Interior Capital, a Klientem w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w formie e-mail na adres podany podczas rejestracji oraz pod warunkiem dokonania płatności z tytułu Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi i treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej, zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o podatku od towarów i usług (VAT) oraz Ustawę AML, dla celów zawarcia Umowy sprzedaży i realizacji Zamówienia, może być konieczne dopełnienie dodatkowych czynności niezbędnych do wypełnienia obowiązków nałożonych przez ww. Ustawy, w tym podanie określonych danych osobowych (w tym numeru PESEL) lub złożenie wymaganych oświadczeń. W tym zakresie Klient zobowiązany jest współdziałać z Interior Capital lub upoważnionymi przez niego osobami, pod rygorem braku możliwości realizacji Zamówienia.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu Zamówienia. Interior Capital nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

§5. Płatności

Informacja o dostępnych sposobach płatności znajduje się w Sklepie w zakładce dostawa i płatność.

Kupujący ma obowiązek opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z naliczeniem dodatkowej prowizji, o czym Klient zostanie poinformowany w formie komunikatu w Sklepie.

Realizacja Zamówienia następuje po jego opłaceniu lub zaksięgowaniu przelewu na koncie Interior Capital.

W formularzu Zamówienia Klient może wskazać dodatkowo (w uwagach do Zamówienia) dane wymagane dla wystawienia faktury VAT, w przypadku gdy Klient żąda wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Produktu.

W celu uniknięcia wątpliwości fakturę VAT do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP Klienta.

Szczegółowe warunki korzystania z form płatności dostępnych w Sklepie, udostępnianych przez podmioty trzecie (w wypadku ich udostępnienia w Sklepie), określone są w regulaminach udostępnianych przez te podmioty. Korzystanie z ww. form płatności oznacza akceptację przez Klienta ww. regulaminów oraz oznacza udostępnienie danych osobowych Klienta na rzecz takich podmiotów trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Interior Capital nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich realizujących proces płatności.

Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje pod warunkiem dokonania płatności za zamówione Produkty, z zastrzeżeniem wyboru formy płatności gotówkowej w oddziale stacjonarnym Interior Capital, w którym to wypadku realizacja Zamówienia na Produkty zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Interior Capital potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Realizacja Zamówienia następuje wyłącznie jeżeli transakcja spełnia wymogi wynikające z Ustawy AML.

Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o VAT.

W przypadku nabycia Produktów stanowiących Wartości Dewizowe Klient otrzymuje dowody kupna zgodnie z przepisami Prawa Dewizowego.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji lub podczas składania Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakup.

§ 6. Dostawa

Po otrzymaniu Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, następuje weryfikacja dostępności zamówionego przez Klienta Produktu.

Jeżeli Produkt jest dostępny, a realizacja Zamówienia jest możliwa, Zamówienie jest realizowane zgodnie z warunkami dostawy określonymi szczegółowo poniżej.

Interior Capital zobowiązuje się, w ramach Umowy Sprzedaży, dostarczyć Produkty bez wad.

List przewozowy zostanie wysłany na adres mailowy Klienta. Każda przesyłka zostaje ubezpieczona w firmie kurierskiej na równowartość zakupionego Produktu. Termin nadania przesyłki kurierskiej to 48 godzin od momentu skompletowania Zamówienia.

Odbioru zakupionego Produktu będzie można także dokonać w wybranym oddziale Interior Capital po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo.

W przypadku płatności przelewem przesyłka dostarczana jest w terminie 2-7 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na koncie Interior Capital.

Dostawa zakupionego Produktu w Sklepie realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostarczenia Produktów wskazane w Sklepie ponoszone są przez Klienta.

W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta w całości lub braku możliwości realizacji Zamówienia w czasie przewidzianym na jego realizację, Interior Capital poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia jedynie w odniesieniu do części Produktów objętych Zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i ma prawo anulować Zamówienie w całości lub w części. Decyzję co do dalszego sposobu realizacji zamówienia Klient przekazuje Interior Capital wysyłając w tym celu odpowiednią dyspozycję pocztą elektroniczną na adres: biuro@cashify.gold. W takiej sytuacji Klient może wybrać:
– częściową realizację, co powoduje zrealizowanie Zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie możliwych do wysyłki Produktów. Umowa sprzedaży zostaje wówczas rozwiązana odnośnie niemożliwej do realizacji części Zamówienia. Interior Capital zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie niemożliwych do wysyłki Produktów i jest zobowiązany zwrócić koszty, poniesione przez Klienta, w zakresie niemożliwej do realizacji części zamówienia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Interior Capital decyzji przez Klienta zgodnie z tym ust. 10, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient;
– anulowanie całości Zamówienia, co powoduje rozwiązanie Umowy sprzedaży odnośnie całego przedmiotu Zamówienia. Interior Capital zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Interior Capital decyzji przez Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych przekazanych Interior Capital oraz adresu dostawy.

Z chwilą odbioru Produktu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z zakupionym Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

W trakcie odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić jej stan, całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem.

W chwili doręczenia przesyłki, w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu, określającego w szczególności rodzaj i zakres szkody. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Klienta i kuriera

§7. Ceny

Wszystkie ceny Produktów umieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych (o ile wystąpią), jak również nie uwzględniają kosztów dostawy lub ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wyborem określonego sposobu płatności. Ww. koszty doliczane są do ceny zamawianych Produktów i ponosi je Klient.

Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów sposobu dostawy i formy płatności dokonanych przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Sklepie. Łączna cena Zamówienia wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia i akceptowana przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

Interior Capital zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku obniżenia ceny Produktów Interior Capital obok informacji o cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dane Produkty są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Interior Capital zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§8. Odstąpienie

Konsument przyjmuje do wiadomości, że Produkty oferowane w Sklepie stanowią produkty, których cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Interior Capital nie sprawuje kontroli.

W odniesieniu do Wartości Dewizowych oraz innych Produktów oferowanych w Sklepie – zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, ponieważ dotyczy ona Produktów, których cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym, nad którym Interior Capital nie sprawuje kontroli i jednocześnie ww. wahania cen mogą nastąpić przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 9. Reklamacja oraz jej procedura

Interior Capital jest odpowiedzialny względem Klienta za zgodność Produktów z Umową Sprzedaży. Konsumentowi przysługuje uprawnienie w żądania naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad, jak również obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

Powyższe uprawnienia przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Interior Capital, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

Konsument ma możliwość złożenia Interior Capital żądania wynikającego z ww. uprawnień w ciągu dwóch lat od dnia dostawy Produktu.

Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane listownie na adres: Cashify, Chmielna 23, 00-021 Warszawa lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@cashify.gold.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Konsumenta oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Produktu oraz reklamowany Produkt.

Konsument składający reklamację powinien  odesłać reklamowany Produkt na adres: Cashify, Chmielna 23, 00-021 Warszawa.

Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu (przesyłka ekonomiczna), Interior Capital zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

Interior Capital, po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.

W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Produkt zostanie naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, Interior Capital wymieni Produkt na nowy lub zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanego Produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Interior Capital i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

Interior Capital informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 10. Zmiana Regulaminu

Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Interior Capital informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie w Sklepie wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.

Klienci, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.

Klientom, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.

Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał Rejestracji i posiada Konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Interior Capital z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.

Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia Zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu aktualnego w dniu składania Zamówienia. 

Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

§ 11. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Interior Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w szczególności w celu prowadzenia Konta Klienta oraz obsługi i realizacji Zmówienia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://cashify.gold/polityka-prywatnosci/.
Użytkownik w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych może kierować swoje pytania na adres: biuro@cashify.gold.

§ 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną

Interior Capital jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Interior Capital świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Interior Capital za pośrednictwem Sklepu udostępnia Klientom usługę polegająca na możliwości założenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia drogą elektroniczną, możliwość przeglądania treści opublikowanych na blogu na stronie cashify.gold oraz zapisu na newsletter.

Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Interior Capital, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
– połączenie z siecią Internet;
– poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

Interior Capital zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Interior Capital zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Interior Capital ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub poprzez stronę Sklepu.

Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Interior Capital oraz innych Klientów.

Zgoda Klienta na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 13. Opinie

Każda osoba, która posiada Konto, może oceniać Produkty i dodać recenzję. Interior Capital sprawdza, czy dana recenzja Usługi została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła Produkt na podstawie Umowy Sprzedaży i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Produktu dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”.

W każdym przypadku, gdy przy recenzji Produktu nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja została dodana przez osobę, która nie kupiła w Sklepie Produktu na podstawie Umowy Sprzedaży lub Interior Capital nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja takiej osoby może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami) lub wprowadzająca w błąd.

§ 14. Postanowienia końcowe

Interior Capital nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Interior Capital nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Interior Capital a Konsumentem na odległość stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2023 roku.