KLAUZULA INFORMACYJNA

INTERIOR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa zapewnić, iż chronimy Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie a w niniejszym dokumencie znajdą Państwo wszystkie informacje o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

1Administrator danych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest INTERIOR CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej także nazywana „Spółką”.

2Jak się skontaktować ze Spółką

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych, prosimy
o kontakt:

✉️

pod adresem e-mail:

biuro@interiorcapital.pl

📬

korespondencyjnie:

ul. Sokolnicza 7 lok. 17, 53-676 Wrocław

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: biuro@instytutkrypto.pl.

 1. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania przez nas danych, zależy od zakresu Państwa współpracy z nami.

 1. Klienci dokonujący zakupu walut wirtualnych oraz wartości dewizowych w ramach przedsiębiorstwa Administratora, w tym w ramach sklepu Cashify.gold, do których znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”):

 • Klienci Administratora będący osobami fizycznymi

Zakres przetwarzanych danych:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,

d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adres zamieszkania,

f) nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

 • Osoby upoważnione do działania w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Zakres przetwarzanych danych:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,

d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;

 • Beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu przepisów Ustawy AML

Zakres przetwarzanych danych:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo, a w wypadku posiadania takich danych, także:

c) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,

d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,

e) adres zamieszkania.

Przetwarzamy dane Klientów, osób upoważnionych do działania w imieniu Klientów oraz beneficjentów rzeczywistych w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

 • wykonania obowiązków ustawowych, wynikających w szczególności z konieczności dokonania rozliczeń oraz archiwizacji dokumentów oraz z konieczności stosowania środków bezpieczeństwa przez administratora, jako instytucji obowiązanej, wynikających z Ustawy AML – podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z Ustawy o AML

 • potencjalnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji Klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw W wypadkach, w których Ustawa AML tego wymaga, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Bez ich podania administrator nie będzie uprawniony do świadczenia usługi wymiany walut.

 1. Dane osobowe pozostałych Klientów dokonujących zakupu walut wirtualnych oraz wartości dewizowych w ramach przedsiębiorstwa Administratora, w tym w ramach sklepu Cashify.gold

Przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia umowy i dostawy zamówionych wartości dewizowych. W celu prowadzenia ewidencji nabywców wartości dewizowych przetwarzamy dane identyfikacyjne nabywcy, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL.

W wypadku Klientów, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy AML przetwarzamy je w celu:

 • wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego oraz ewidencji sprzedaży wartości dewizowych oraz ich archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze w ramach umowy sprzedaży wartości dewizowych, polegający m.in. na prowadzeniu ewidencji nabywców tych wartości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o podatku od towarów i usług

 • w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Klientów Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy;

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

 1. Dane osobowe osób, które są potencjalnymi klientami

Przetwarzamy dane potencjalnych klientów, w tym, przykładowo, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w celu:

 • zaproponowania usług naszych lub naszych partnerów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

 1. Dane użytkowników konta w sklepie Cashify.gold

W sklepie Cashify.gold oferujemy możliwość założenia konta klienta. Zakładając konto użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, loginu i hasła.  

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w sklepie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

  • w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszych serwisów i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

  1. Newsletter

  W wypadku podania administratorowi w tym celu swojego adresu e-mail, świadczymy Państwu usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez administratora produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

  Dane osobowe są przetwarzane:

  • w przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes;

  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw.

  1. Formularz kontaktowy

  W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, są Państwo proszeni o podanie danych identyfikacyjnych, tj. imienia oraz adresu e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy.

  1. Dane użytkowników profili w social media

  Nasz profil w serwisach: Facebook, Instagram, LinkedIN jest publiczny. Użytkownik, który odwiedza nasze profile udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta).

  Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu w danym serwisie lub aplikacji w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage

  UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook, Instagram oraz LinekdIN.

  Okres przetwarzania danych zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania.

  4. Jak długo Spółka przetwarza dane osobowe?

  Dane Klientów, którzy zawali z nami umowę (nawiązali stosunki gospodarcze lub dokonali transakcji okazjonalnej), w warunkach wskazanych w Ustawie AML, przetwarzamy:

  • w przypadku realizacji obowiązków prawnych – okres przechowywania danych wynosi 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, chyba że uprawniony organ zażąda przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres (art. 49 ust. 1 i 3 Ustawy AML);

  Dane wszystkich Klientów:

  • przez okres przechowywania dokumentów finansowych i księgowych wskazany w przepisach.

  W wypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu dane przetwarzane są co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  1. Jakie prawa przysługują klientom w stosunku do ich danych osobowych?

  Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • ✅

  dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;

  ✅

  sprostowania danych;

  ✅

  usunięcia danych;

  ✅

  ograniczenia przetwarzania

  ✅

  przenoszenia danych;

  ✅

  wniesienia sprzeciwu;

     

  ✅

  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

  1. Komu są udostępniane dane osobowe?

  Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

  Dane będą udostępniane firmom kurierskim, jeżeli wybrali Państwo ten sposób dostawy, wyłącznie w celu realizacji dostawy zamówienia. Jeżeli wybrali płatność przy

  pomocy przelewów on-line, BLIK lub kart płatniczych, dane będą udostępniane operatorom płatności, wyłącznie w celu dokonania płatności.

  W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

  W szczególności, dane mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz innym właściwym organom, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie Ustawy AML.

  1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

  Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar EOG w ramach korzystania z usług takich podwykonawców jak Microsoft Corporation, Google Inc., Hotjar Ltd. oraz Facebook. Dokładamy należnych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, po starannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanym przez poddostawców a przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

  1. Media społecznościowe

  W serwisie i sklepie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram oraz LinkedIN.

  W związku z korzystaniem z Serwisu bądź Sklepu, który zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła Serwis bądź Sklep, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

  Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Państwa danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 

  Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

  Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

  Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875

  LinkedIN – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

  Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bądź Sklepie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie bądź Sklepie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokujące skrypty.

  1. Polityka Cookies

  Serwis i Sklep stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniach (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

  Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

  • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie Państwa urządzenia i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jednostkowych potrzeb);

  • utrzymania sesji w ramach serwisu internetowego po zalogowaniu;

  • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);

  • dostarczania Państwu treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

  Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze.

  Zmiana ustawień plików cookies

  Szczegółowe informacje dot. plików cookies znajdą Państwo w okienku po pierwszym wejściu na witrynę. Tam też mogą Państwo dokonać wyboru preferowanych plików cookies. Wprowadzanie zmian jest możliwe po kliknięciu w ikonę plików cookies, widoczną zawsze w serwisach.

  1. Zmiany polityki prywatności

  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 27.032023 roku.