Odstąpienie od umowy

1Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
              aw których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym (Towar notowany), nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. m.in. złoto, srebro, kamienie i inne  metale szlachetne.
             bw której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub  służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4.  Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę.

5W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i tym samym zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna – sprzedaży uważa się za niebyłą.

6Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.